Kärnborrning i Skummeslöv

I veckan startar en kärnborrning i Skummeslöv som är en del i SGU’s arbete att förbättra underlaget för grundvattenkartläggning i Halland. Målet med borrning är att provta och undersöka det ca 40-50 m mäktiga kalkstensavsnittet som ligger ovanpå urberget. Foderrör är redan installerat genom det ca 50 m mäktiga jordlagret, vilket innebär att kärnborrningen kommer att starta direkt i kalkstensformationen och avslutas när urberget påträffas. Kärnborrningen är ett samarbete mellan SGU och LTH.

Kort om SGU’s grundvattenkartläggning (text från SGU):

I oktober 2017 gjordes helikopterburna TEM (transient elektromagnetiska) mätningar, också benämnd SkyTEM, i två områden i Halland. Sedan dess har data kvalitetsgranskats och bearbetats för att framställa resistivitetsmodeller. Nu är arbetet inne i tolkningsskede. Förutom den pågående kärnborrningen kommer det att under hösten utföras ytterligare ett antal borrningar, men då bara genom jordlagerna. Borrningarna syftar till att förbättra tolkningen av resistivitetsmodellen till geologi. Slutprodukten kommer att bestå av en tredimensionell modell av geologin i området som kommuner kommer att kunna använda i sin planering av vattenförsörjning. Modell och rapport beräknas publiceras i mars 2019.