Kategoriarkiv: Grundare borrningar

Andra borrhålet klart!

Nu är även det andra borrhålet, Nore-2, färdigborrat. Slutdjupet blev ca 788 m och borrningen avslutades några meter in i urberget. Kärnåtervinningen har varit nästan 100 % i båda borrhålen och borrkärnorna har varit av väldigt hög kvalité, vilket beror på duktiga kärnborrare och även att triple tube teknik har använts. Idag utfördes lyckade hydrauliska tester i två av sandstensreservoarerna När och Viklau. Nästa vecka kommer borrhålsloggning utföras i det andra borrhålet.

Övergången till urberget i Nore-2.
Urbergskärnor från Nore-2.

Kärnborrningen av det andra borrhålet är i full gång

I slutet av förra veckan påbörjades kärnborrningen av det andra borrhålet, Nore-2. Kärnborrningen går väldigt bra och aktuellt borrhålsdjup är 441 m och proverna har dominerats av silurisk märgelsten och lersten. Under de kommande dagarna så förväntas övergången till ordovicisk kalksten passeras.

I veckan startades även borrhålsloggningen i det första borrhålet, Nore-1.

Riksriggen uppställd på den andra borrplatsen, Nore-2.
Borrkärna bestående av lersten.

Borrhålsloggning i det första borrhålet, Nore-1.

Första borrhålet är klart!

Igår avslutades borrningen och slutdjupet på det första borrhålet blev 791, 5 m. Urberget påträffades vid ca 779 m djup. Igår utfördes även hydrauliska tester av det djupaste sandstensavsnittet, Viklau. Nu plockas borrsträngen upp och flytten till nästa borrplats förbereds.

Övergången till urberget.
Borrkärnor tagna i urberget.

Borrdjup 650 m

Kärnborrningen fortsätter att gå bra med väldigt hög kärnåtervinning. Övergången från ordovicisk kalksten till den kambriska Faluddensandstenen passerades i helgen och borrkärnor av god kvalité togs upp från hela sandstensavsnittet. Kärnborrningen pausades i tisdags för att utföra hydrauliska tester i Faluddensandstenen med hjälp av en wireline packer. Både provpumpning och injekteringstester med formationsvatten utfördes för att bland annat kunna utvärdera sandstenens permeabilitet. Kärnborrningen fortsatte därefter i den underliggande lerstenen.

Inplastade borrkärnor från Faluddensandstenen.
Borrkärnor från den underliggande lerstenen.

Borrdjup 503 m

Kärnborrningen fortsätter att gå bra och idag avslutades borrningen på 503 m djup. Kärnåtervinningen är fortfarande 100% och återigen så har triple-tube teknik möjliggjort att ta prover av hög kvalité även i lösare lager. Den dominerande bergarten för tillfället är ordovicisk kalksten. Idag utfördes även hydrauliska tester med hjälp av en wireline-packer i den så kallade takberggrunden (cap-rock) för att kunna bedöma dess täthet.

Borrkärna bestående av ordovicisk kalksten.
Bentonitskikt bevarade tack vare att triple-tube teknik används.
Borrkärnlåda

Borrdjup 452 m

Kärnborrningen som påbörjades för ca 10 dagar går generellt sätt bra med 100 % kärnåtervinning. Idag avslutades borrningen för dagen vid 452 m djup. Litologin har sedan kärnborrningen påbörjades vid 180 m djup bestått av silurisk märgelsten och lersten. Nu förväntas väldigt snart en övergång till ordovicisk kalksten.

Borrkärnor bestående av silurisk lersten
Graptoliter
Borrkärna med tydliga bentonitskikt

Kärnborrning vid Lusklint på Gotland

Under vecka 41 utförde Riksriggen en kärnborrning vid Lusklint på Gotland till ca 65 m djup. Kärnborrningen utfördes med dimension H och så kallad triple-tube teknik, vilket resulterar i en håldiameter på 96 mm och en kärndiameter på 61,1 mm. Borrningen gick generellt sätt bra med 100 % kärnåtervinning. Syftet med projektet är att, efter högupplöst provtagning och dokumentation av kärnans lagerföljd (lagergränser, bergarternas sammansättning, fossilinnehåll och isotopgeokemi), föreslå en globalt gemensam referenspunkt för gränsen mellan två olika geologiska tidsperioder, nämligen gränsen mellan epokerna llandovery och wenlock inom silurperioden. En sådan referensnivå kallas Global Stratotype Section and Point (GSSP) och ratificeras av en internationell arbetsgrupp inom den Internationella kommissionen för stratigrafi (ICS). En GSSP möjliggör att historiska och urtida förändringar i klimat, miljö eller biodiversitet kan studeras i en globalt sammanhållen kontext och att man kan jämföra olika händelseförlopp globalt. En GSSP baserad på Gotlands berggrund blir därför en gemensam referenspunkt och relevant för en stor mängd forskare globalt.

Borrkärnan har nu transporterats till Lund där den kommer att klyvas längs sin längd. Ena halvan kommer att förvaras hos SGU och kommer att fungera som referensexemplar för framtiden och den andra halvan kommer att analyseras vid såväl Lunds universitet som vid Iowa University. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Geologiska institutionen vid Lunds universitet och Iowa University.

Borrningen i Örebro är avslutad

Borrningen i Örebro avslutades under vecka 52 och slutdjupet blev 963 m. Kärnborrningen utfördes med dimension H och så kallad triple-tube teknik, vilket resulterar i en håldiameter på 96 mm och en kärndiameter på 61,1 mm. Borrningen gick generellt sätt bra med nästan 100 % kärnåtervinning. Dock förbrukades betydligt fler borrkronor än vad som uppskattades initialt och detta berodde till stor del på att de provtagna kvartsrika bergarterna är extremt nötande. Under vecka 4 kommer borrhålsmätningar att utföras i borrhålet och då ska bl.a. en ny typ av loggingmetod testas.

Borrning i Örebro

Riksriggen befinner sig sedan mitten av oktober i Örebro och arbetet med att borra ett ca 1 km djupt borrhål har påbörjats. Det är inom projektet ”I-EDDA TC” (Innovative Exploration Drilling and Data Acquisition Testcenter), se www.iedda.eu. Syftet med projektet är att etablera ett testcenter för att kunna testa borrteknik, utveckla borrutrustning och utveckla annan typ av in-situ utrustning och projektet har finansiellt stöd från EIT RawMaterials. Kärnborrningen utförs med dimension H och så kallad triple-tube teknik, vilket resulterar i en håldiameter på 96 mm och en kärndiameter på 61,1 mm. Borrningen beräknas att nå måldjupet, ca 1 km, innan årsskiftet. Berggrunden består av sura och mafiska vulkaniter som delvis omvandlats till gnejs. Aktuellt djup är 521 m.

Borrningen i Tjeckien avslutad

Borrningen i Hartousov i Tjeckien avslutades under vecka 35 och slutdjupet blev 239 m m. Kärnborrningen utfördes med PQ3 (håldiameter/kärndiameter 123 mm/83 mm) och med tung mud bestående av bentonit och barite. Så kallad triple-tube teknik användes för att bevara proven så intakta som möjligt. Borrningen var en teknisk utmaning, dels p.g.a. av koldioxidförande formationer och dels att borrningen utfördes i omväxlande hårda och mjuka lager. Ner till ca 100 m dominerade tertiära formationer bestående av bl.a. lersten och efter 100 m var det sericitisk fyllit som dominerade. Inga utbrott med koldioxid inträffade under borrningen, eftersom övertrycket i de koldioxidförande formationerna balanserades med den tunga borrvätskan. När borrningen avslutades utfördes borrhålsgeofysik i borrhålet. Därefter infodrades hela brunnen med 89.9 mm foderrör och utrymmet mellan foderören och borrhålsväggen fylldes, hela vägen från hålbotten till markytan, med cement. Kommande aktiviteter i borrhålet är att perforera valda djupa avsnitt i brunnen där man observerat inflöde av koldioxid, samt att installera en seismometer i borrhålet.