Bakgrund

I november 2009 tilldelades Teknisk Geologi, Lunds Universitet med ett antal medsökande ett anslag från Vetenskapsrådet på 25.8 MSEK för att införskaffa och bygga upp en nationell forskningsinfrastruktur för djup kärnborrning. Den nationella infrastrukturen ska vara en resurs för forskare från universitet, högskolor och andra organisationers forskningsverksamhet, enligt vetenskapsrådets föreskrifter.

Huvudsökande var professor Leif Bjelm på Teknisk geologi, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet. Medsökande var forskare från Uppsala universitet, Luleå tekniska universitet, Chalmers tekniska högskola och Stockholms universitet. Ansökan fick stöd av forskare från flera andra universitet och högskolor, samt från intresseorganisationen Swedish deep drilling program, idag Swedish scientific drilling program, SSDP.

Under åren 2010 till 2012 pågick ett intensivt upphandlingsarbete för att införskaffa och bygga upp verksamheten, som nu går under namnet Riksriggen. Under denna tid tiden har Lunds tekniska högskola aktivt stött projektet.

I april 2014 tilldelades Teknisk geologi och Riksriggen ett driftsbidrag från Vetenskapsrådet (”Bidrag till utveckling och drift av en svensk nationell infrastruktur för Vetenskapliga borrningar – Riksriggen”).

Vetenskapsrådet anger bl.a. följande i beslutet

  • Vetenskapsrådet beviljar bidrag till LTH för att utveckla Riksriggen till en nationell forskningsinfrastruktur vars verksamhet syftar till att tillhandahålla resurser för vetenskapliga borrningar för svenska forskargrupper. Målet är att stärka forskning inom geovetenskap nationellt och att bidra till att svensk forskning inom området ska kunna vara världsledande.”

Lämna ett svar