Riksriggen på Gotland

Nu utförs kärnborrning med Riksriggen vid Altajme, Buttle på Gotland. Planerat borrdjup är ca 350 m och borrningen utförs med dimension H och triple tube-teknik, vilket resulterar i en håldiameter på 96 mm och en kärndiameter på ca 61 mm.

Borrningen är ett led i grundforskningen vid University of Iowa och Lunds universitet under ledning av Prof. Mikael Calner. Projektet som borrkärnan ingår i stöds av ett stort anslag från amerikanska National Science Foundation (NSF) till Bradley Cramer samt av Vetenskapsrådet för den del av projektet som Lunds universitet står för. De som i projektet representerar dessa universitet bedriver forskning kring silurperioden, dvs. perioden i Jordens historia mellan 443-416 miljoner år sedan. Under denna tid låg vår kontinent strax söder om Ekvatorn och dagens Gotland var ett vidsträckt, varmt havsområde där korallrev och grundhavslevande organismer gav upphov till de kalkrika, marina sediment som idag är ombildad till hård kalksten. Genom att i stor detalj och med avancerad teknik studera kalkstenens uppbyggnad, mikrostruktur, fossil och geokemiska sammansättning beskriver vi miljöutvecklingen i haven och i Jordens klimat under denna tidsperiod. Projektet syftar ytterst till att kalibrera och förbättra den siluriska tidsskalan och öka tidsupplösningen så att vi kan studera orsak och verkan-samband för den tidens förändringar i klimat, havsnivå och marin mångfald.

Borrplatsen vid Altajme, Buttle på Gotland.

Borrplatsen vid Altajme, Buttle på Gotland.

 

Kalksten med fossiler.

Kalksten med fossiler.

 

 

Riksriggen på Öland

Under vecka 21 genomfördes en borrning vid Grönhögen på Öland. Borrprojektet var ett samarbete mellan SGU, Geologiska Institutionen (LU), Teknisk Geologi (LU) och Mörbylånga kommun. Borrningen startade med kärnborrdimension P, vilket är den största kärnborrdimensionen som Riksriggen kan hantera, och så kallad triple tube teknik. Man erhåller då en håldiameter på ca 123 mm och en kärna på 83 mm. P-dimensionen användes ner till 15 m. Avsnittet från markytan ner till 15 m djup infodrades sedan med HWT-casing och borrningen fortsatte därefter med kärnborrdimension H och triple tube teknik, vilket ger en håldiameter på 96 mm och en kärndiameter på ca 61 mm. Borrningen startade genom ordovicisk kalksten, följt av alunskiffer och avslutades i kambrisk sandsten. Totaldjupet blev 50,6 m, dvs samma djup som befintliga grundvattenbrunnar inom Grönhögens kommunala vattentäkt. Syftet med projektet var att få en bättre kunskap om berggrundens uppbyggnad och egenskaper avseende grundvattenföring och grundvattenkvalitet. I tillägg kommer brunnen ingå i Mörbylånga kommuns system av brunnar som producerar grundvatten från framförallt den kambriska sandstenen.

Borrhålsdjup 2495.8 m, vilket är nationellt rekord!!!

Idag borrades den sista kärnan och slutdjupet blev 2495.8 m.  Detta är ett nationellt om inte till och med ett nordiskt rekord i kärnborrning i N-dimensionen (borrhålsdiameter 75.7 mm/kärndiameter 47.6 mm). Tidigare i projektet sattes även nationellt och troligtvis även nordiskt rekord, 1616 m, i kärnborrning med HQ3 (borrhålsdiameter 96 mm och kärndiameter 61.1 mm). Vi får tacka den skickliga borrpersonalen och borrplatschefen för att detta har möjliggjorts.

Sista kärnan (Foto Bjarne Almqvist)

Sista kärnan (Foto Bjarne Almqvist)

Borrhålsdjup 2458 m

Aktuellt djup är 2458 m och kärnåtervinningen fortsätter att vara 100 %. Gårdagens litologi dominerades av metasandsten och dagens litologi har utgjorts av mylonit. Nu börjar vi närma oss slutet av den här borroperationen och kärnborrningen kommer troligtvis avslutas inom de närmsta dagarna.

Borrhålsdjup 2380 m

Nu ser det ut som att vi snart är igenom zonen med myloniter och i de senaste dagarnas kärnor har inslag med låg metamorfoserade bergarter ökat. Aktuellt djup är 2380 m och fortfarande erhålls kärnor av bästa kvalité.

Borrhålsdjup 2273 m

Kärnborrningen återupptogs under gårdagen efter byte av borrkrona. Aktuellt djup är 2273 m och kärnkvalitén är fortfarande utmärkt.  Dagens litologi har utgjorts av mylonit.

Borrhålsdjup 2208 m

I veckan fick vi problem med att rotationsenheten på riggen slutade att fungera. Detta innebar att kärnborrningen fick avbrytas och reparation av rotationsenheten påbörjades. Under gårdagen återupptogs kärnborrningen och aktuellt djup är 2208 m. Glimmerskiffer, amfibolit och band med kvarts dominerade i de senaste kärnorna. Nu är det åter dags att byta borrkrona, vilket har påbörjats under dagen och kärnborrningen beräknas komma igång imorgon igen.

Borrhålsdjup 2196 m

Kärnborrningen fortsätter att gå bra. Kärnåtervinningen är fortfarande 100 % och under de senaste dygnet har det borrats 36 m. Aktuellt djup är 2196 m och dagens litologi har utgjorts av glimmerskiffer och amfibolit.