Med Wassara i Hörby

Ett samarbets- och utvecklingsprojekt mellan Teknisk geologi på Lunds tekniska högskola och Wassara har genomförts under 2013. Samarbetet inkluderar två olika tester. Det första  är att undersöka om det går att driva foderrör med en Wassara-hammare i kombination med kärnborr-rör. Det andra testet består av transportborrning med Wassara-teknik i kombination med kärnborr-rör till ett önskat djup, och därefter konventionell kärnborrning.

Borriggen som använts vid testerna är den nationella geovetenskapliga kärnborriggen Riksriggen, som är placerad på Lunds tekniska högskola vid avdelningen för teknisk geologi.

Borrningen utfördes i Tågarp, öster om Hörby. Installation av foderrör med W70 hammare på en kärnborrigg fungerade mycket bra. Totalt installerades 25.5 m foderrör i de kvartära avlagringarna bestående av morän.

Transportborrning med W70 hammare utfördes sedan till 112 m djup. På grund av problem med stabiliteten i borrhålet kunde inte påföljande kärnborrning fortsätta från 112 m djup, men kärnprovtagning, dimension NQ3, genomfördes kontinuerligt mellan 51 och 65,2 m. De dominerande bergarterna var gnejs, leptitgnejs och amfibolit. Borrningen utfördes i en bergmassa med flera svaghetszoner och ställvis kraftigt vittrad bergmassa.

Regnbåge

Riksriggen med en dubbel regnbåge i Hörby, Skåne.