Andra borrhålet klart!

Nu är även det andra borrhålet, Nore-2, färdigborrat. Slutdjupet blev ca 788 m och borrningen avslutades några meter in i urberget. Kärnåtervinningen har varit nästan 100 % i båda borrhålen och borrkärnorna har varit av väldigt hög kvalité, vilket beror på duktiga kärnborrare och även att triple tube teknik har använts. Idag utfördes lyckade hydrauliska tester i två av sandstensreservoarerna När och Viklau. Nästa vecka kommer borrhålsloggning utföras i det andra borrhålet.

Övergången till urberget i Nore-2.
Urbergskärnor från Nore-2.

Kärnborrningen av det andra borrhålet är i full gång

I slutet av förra veckan påbörjades kärnborrningen av det andra borrhålet, Nore-2. Kärnborrningen går väldigt bra och aktuellt borrhålsdjup är 441 m och proverna har dominerats av silurisk märgelsten och lersten. Under de kommande dagarna så förväntas övergången till ordovicisk kalksten passeras.

I veckan startades även borrhålsloggningen i det första borrhålet, Nore-1.

Riksriggen uppställd på den andra borrplatsen, Nore-2.
Borrkärna bestående av lersten.

Borrhålsloggning i det första borrhålet, Nore-1.

Första borrhålet är klart!

Igår avslutades borrningen och slutdjupet på det första borrhålet blev 791, 5 m. Urberget påträffades vid ca 779 m djup. Igår utfördes även hydrauliska tester av det djupaste sandstensavsnittet, Viklau. Nu plockas borrsträngen upp och flytten till nästa borrplats förbereds.

Övergången till urberget.
Borrkärnor tagna i urberget.

Borrdjup 650 m

Kärnborrningen fortsätter att gå bra med väldigt hög kärnåtervinning. Övergången från ordovicisk kalksten till den kambriska Faluddensandstenen passerades i helgen och borrkärnor av god kvalité togs upp från hela sandstensavsnittet. Kärnborrningen pausades i tisdags för att utföra hydrauliska tester i Faluddensandstenen med hjälp av en wireline packer. Både provpumpning och injekteringstester med formationsvatten utfördes för att bland annat kunna utvärdera sandstenens permeabilitet. Kärnborrningen fortsatte därefter i den underliggande lerstenen.

Inplastade borrkärnor från Faluddensandstenen.
Borrkärnor från den underliggande lerstenen.

Borrdjup 503 m

Kärnborrningen fortsätter att gå bra och idag avslutades borrningen på 503 m djup. Kärnåtervinningen är fortfarande 100% och återigen så har triple-tube teknik möjliggjort att ta prover av hög kvalité även i lösare lager. Den dominerande bergarten för tillfället är ordovicisk kalksten. Idag utfördes även hydrauliska tester med hjälp av en wireline-packer i den så kallade takberggrunden (cap-rock) för att kunna bedöma dess täthet.

Borrkärna bestående av ordovicisk kalksten.
Bentonitskikt bevarade tack vare att triple-tube teknik används.
Borrkärnlåda

Borrdjup 452 m

Kärnborrningen som påbörjades för ca 10 dagar går generellt sätt bra med 100 % kärnåtervinning. Idag avslutades borrningen för dagen vid 452 m djup. Litologin har sedan kärnborrningen påbörjades vid 180 m djup bestått av silurisk märgelsten och lersten. Nu förväntas väldigt snart en övergång till ordovicisk kalksten.

Borrkärnor bestående av silurisk lersten
Graptoliter
Borrkärna med tydliga bentonitskikt

Riksriggen på Gotland

Riksriggen befinner sig nu på södra Gotland för att kärnborra två forskningsborrhål. Borrningarna är en del i regeringsuppdraget som SGU har fått för att utreda förutsättningarna för lagring av CO2 i svensk berggrund, se https://www.sgu.se/om-sgu/verksamhet/regeringsuppdrag/aktuella-regeringsuppdrag/  Det som är intressant att undersöka på Gotland är tre djupliggande sandstenslager (Faludden, När och Viklau), samt ovanliggande takbergarter. Dessa sandstenslager fortsätter ut i Östersjön söder om Gotland, där även deras mäktighet ökar.

Kärnborrningen kommer att utföras med storlek H (borrhålsdiameter 96,0 mm/kärndiameter 61,1 mm) och kommer att avslutas några meter in i urberget vid ca 800 m djup. Borrhålen kommer sedan att loggas och hydrauliska tester med vatten kommer att utföras under och efter avslutad borrning.

Kärnborrningen påbörjades i lördags kväll i det första borrhålet, Nore-1 vid ca 180 m djup. Avsnittet ner till ca 180m är förborrat med en hammarborrigg och den delen är infodrad med foderrör, vilket är gjutet fast hela vägen från botten till markytan. En säkerhetsåtgärd för att skydda de grunda färskvattenakvifererna. Silurisk märgelsten kommer att dominera första delen av borrningen.

Mer information om koldioxidlagring kan man hitta på CCS – Koldioxidlagring (sgu.se)

Riksriggen uppställd på vid Nore-1 på södra Gotland.
Riksriggen uppställd vid Nore-1 på södra Gotland.

Kärnborrning vid Lusklint på Gotland

Under vecka 41 utförde Riksriggen en kärnborrning vid Lusklint på Gotland till ca 65 m djup. Kärnborrningen utfördes med dimension H och så kallad triple-tube teknik, vilket resulterar i en håldiameter på 96 mm och en kärndiameter på 61,1 mm. Borrningen gick generellt sätt bra med 100 % kärnåtervinning. Syftet med projektet är att, efter högupplöst provtagning och dokumentation av kärnans lagerföljd (lagergränser, bergarternas sammansättning, fossilinnehåll och isotopgeokemi), föreslå en globalt gemensam referenspunkt för gränsen mellan två olika geologiska tidsperioder, nämligen gränsen mellan epokerna llandovery och wenlock inom silurperioden. En sådan referensnivå kallas Global Stratotype Section and Point (GSSP) och ratificeras av en internationell arbetsgrupp inom den Internationella kommissionen för stratigrafi (ICS). En GSSP möjliggör att historiska och urtida förändringar i klimat, miljö eller biodiversitet kan studeras i en globalt sammanhållen kontext och att man kan jämföra olika händelseförlopp globalt. En GSSP baserad på Gotlands berggrund blir därför en gemensam referenspunkt och relevant för en stor mängd forskare globalt.

Borrkärnan har nu transporterats till Lund där den kommer att klyvas längs sin längd. Ena halvan kommer att förvaras hos SGU och kommer att fungera som referensexemplar för framtiden och den andra halvan kommer att analyseras vid såväl Lunds universitet som vid Iowa University. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Geologiska institutionen vid Lunds universitet och Iowa University.

COSC-2 borrningen är avslutad

I helgen avslutades COSC-2 borrningen och slutdjupet blev 2276 m. Under helgen har även H-borrsträngen som fungerade som temporärt foderrör plockats upp, samt N-borrsträngen som användes i slutet av kärnborrningen. Det innebär att borrhålet är ofodrat från ca 100 m ner till slutdjupet. Nu kommer en 100 m djup kärnborrning att utföras, för att även få kärnor från de översta 100 m. De översta 100 m i COSC-2 borrades, som beskrivits tidigare, med hammarborrteknik, vilket endast ger prover i form av borrkax.

Borrdjup 2050 m

Kärnborrning med dimension N och så kallad triple-tube teknik avslutades på 1883 m djup (håldiameter 75,7 mm och kärndiameter 45,0 mm), vilket troligtvis är den djupaste borrningen i Sverige med dimension N och triple tube. Borrningen har sedan fortsatt med dimension N och double tube (håldiameter 75,7 mm och kärndiameter 47,6 mm). Fördelen med double tube är att en 6 m lång provtagare kan användas, vilken är 3 m längre än provtagaren som användes tidigare. Detta sparar mycket tid eftersom det reducerar antalet gånger som man måste hämta upp provtagaren under förutsättning att berget är homogent och kompetent.

Aktuellt borrdjup är 2050 m och porfyr är den dominerande bergarten. Kärnåtervinningen är fortfarande hög, ca 100 %.

Upptagning av det 6 m långa innerröret (provtagaren).
Borrkärnor bestående av porfyr.