Villkor för användning

Utdrag ur Beslut och villkor till bidrag till Riksriggen  (VR dnr 829-2011-6326)

Beslut
Vetenskapsrådet beviljar bidrag till LTH för att utveckla Riksriggen till en nationell forskningsinfrastruktur vars verksamhet syftar till att tillhandahålla resurser för vetenskapliga borrningar för svenska forskargrupper. Målet är att stärka forskning inom geovetenskap nationellt och att bidra till att svensk forskning inom området ska kunna vara världsledande.

Villkor för bidrag
Nationell forskningsinfrastruktur

Riksriggen ska vara en nationell resurs för forskare från universitet, högskolor och andra organisationers forskningsverksamhet.

Öppen tillgänglighet
Riksriggen ska ge akademiska forskare öppen tillgång till och kvalificerad service för att använda infrastrukturen oavsett akademisk institution. Akademisk forskning ska prioriteras framför annan verksamhet.

Prioritering av projekt och fördelning av resurser ska göras på ett tydligt och transparent sätt baserat i första hand på vetenskapliga behov. Riktlinjer för prioritering ska finnas i den strategiska planen för Riksriggen.

Datahantering och publicering av resultat
Data som genereras vid Riksriggen och dess akademiska användare ska förvaltas av LTH och vara öppet tillgängliga och dokumenteras på ett sådant vis att de kan återanvändas.

Forskningsresultat från verksamheten vid Riksriggen som framtagits av akademiska användare av infrastrukturen ska publiceras i enlighet med Vetenskapsrådets regler om open access.

Hinder mot publicering av resultat och tillgängliggörande av data föreligger endast om det skulle utgöra hinder vid immaterialrättsligt skydd av resultat. Vid nyhetshinder kan publicering fördröjas under maximalt tre månader från begäran, efter beslut av Riksriggens Föreståndare.

Kommersiell användning
Kommersiella användare betalar den fulla kostnaden för nyttjande av infrastrukturen och kan ges rätt att välja om och hur resultaten ska publiceras.

Kvalificerat användarstöd
Riksriggen ska tillhandahålla kvalificerat stöd för teknisk användning av infrastrukturen, både rådgivande och operativt. Stödet ska vara utformat så att användare över hela landet som behöver utnyttja infrastrukturen ska kunna bedriva vetenskaplig forskning av hög kvalitet utan att själva behöva vara experter på den specifika instrumenteringen och metoden.

Utbildning
Riksriggen ska ge utbildning relaterad till användningen av infrastrukturen samt samverka med relevanta forskarskolor och andra utbildningsinsatser.

Kommunikation
Riksriggen ska löpande informera potentiella användare om infrastrukturens möjligheter.

Nya möjligheter och viktigare forskningsresultat som erhållits med hjälp av infrastrukturen ska aktivt kommuniceras till forskarsamhället, berörda myndigheter och till den intresserade allmänheten.

Internationell verksamhet
Riksriggen ska delta i internationella samarbeten och vara en konkurrenskraftig och attraktiv svensk nod för internationellt forskningssamarbete inom det geovetenskaplig området. Riksriggen ska också, på uppdrag av Vetenskapsrådet, kunna representera Vetenskapsrådet i internationella samarbeten inom infrastrukturer inom motsvarande områden.

Särskilda begränsningar
Forskningsprojekt som utnyttjar resurserna vid infrastrukturen ska inte ingå i Riksriggens verksamhet. De resurser och tillgångar inklusive utrustning som ingår i Riksriggen specificeras [på annat ställe].

Lämna ett svar